Privacyverklaring

Het VvE Platform Schiedam respecteert de bescherming van persoonsgegevens.
Hieronder ons privacy beleid en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.IMG 1837

Het VvE Platform Schiedam houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: – persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; – verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het doeleind waarvoor ze worden verwerkt; – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen; – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen binnen de EU, tenzij dit nodig is voor uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet; – in specifieke gevallen (niet zijnde overeenkomstig het doel of rechtstreeks voortvloeien uit de wet) toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens; – op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt het VvE Platform Schiedam persoonsgegevens

Het VvE Platform Schiedam verwerkt persoonsgegevens voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers aan het platform in verband met de doelstellingen van het VvE Platform Schiedam. Het VvE Platform Schiedam legt een register aan van deelnemers, bestaande uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en grootte van de VvE.

Bewaartermijn

Het VvE Platform Schiedam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van de vrijwillige deelname aan het VvE Platform Schiedam worden gegevens nog 12 maanden bewaard.

Beveiliging

Om onrechtmatige verwerking te voorkomen worden persoonsgegevens bewaart en verwerkt op een beveiligde computer met een back-up op een USB-stick in een afgesloten kast.

Rechten

Eenieder heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens en kan bezwaar maken tegen de verwerking van die gegevens (of een deel hiervan).

Klachten

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen op eerdergenoemd emailadres worden ingediend of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de AVG.

Informatie

Dit Privacy Beleid wordt gepubliceerd op onze website. Indien er na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen zijn of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens: VvE Platform Schiedam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.