Bannervve2

Devider-vveplatform

Wat u moet weten over een VvE (Vereniging van Eigenaren)

 

Als u in de procedure bent om een appartement te kopen, is het zinvol om te weten met welke (wettelijke) zaken u te maken krijgt en wat uw rechten en plichten zijn. Zonder diep op een aantal onderdelen in te gaan, willen wij u graag, in het kort, een inzicht geven in wat er rond een VvE speelt. Alvorens te tekenen voor de koop van een appartement, adviseren wij u in contact te treden met het bestuur van de betreffende VvE om te weten te komen of men actief bezig is met alle zaken, die zich afspelen. Ook is het zinvol om een inzicht te krijgen over de financiële status en het onderhoud van alle onderdelen van het gebouw.

1. Zodra u de eigenaar wordt van een appartement, bent U wettelijk, automatisch lid van de VvE. Anders dan bij b.v. een willekeurige sportvereniging, kunt U uw lidmaatschap niet beëindigen en blijft u lid zolang u eigenaar van het appartement bent.

2. U bent als lid van de VvE mede-eigenaar van het gebouw en mede verantwoordelijk voor het onderhoud. Met andere woorden als u op de begane grond woont, bent u ook verantwoordelijk voor het dak en de eventueel aanwezige liftinstallatie, etc.

3. Een VvE kiest op een algemene ledenvergaderingen(ALV), die minimaal een keer per jaar gehouden dient te worden, een bestuur. Het bestuur legt aan de ALV rekening en verantwoording af voor de financiële huishouding en er worden in de vergadering investeringen besproken en al dan niet goedgekeurd. De ALV is het hoogste orgaan binnen een VvE. Het gekozen bestuur vertegenwoordigt de VvE naar buiten toe en voert de besluiten van de ALV uit. Om niet voor ieder wissewasje een ALV bijeen te hoeven roepen, kan de ALV een bestuur machtigen tot bepaalde bedragen zaken te regelen.

4. In het splitsingsreglement staat aangegeven hoe de samenstelling van het bestuur dient te zijn, welke de machtigingen zijn, hoe de begroting eruit ziet en wordt de stemverdeling binnen de VvE geregeld. Meestal is dat een stem per appartement bezit, maar ook kan een eigenaar op basis van de oppervlakte van het appartement, een aantal stemmen toebedeeld krijgen.

5. Het is essentieel te weten welke uitgave van het modelreglement van toepassing is op de splitsingsakte van de VvE. De notaris dient u hiervan, bij de overdracht, op de hoogte te stellen. Er bestaat een uitgave van de modelreglementen van 1973,1983,1992 en 2006. Voor 1973 werden een aantal artikelen door de notaris beschreven in het overdrachtsdocument en is dan geldig totdat collectief eventueel een nieuwer modelreglement wordt gekozen. Een en ander dient dan weer notarieel te worden vastgelegd, hetgeen kosten met zich meebrengt.

6. De VvE moet wettelijk, sinds 2009 verplicht, een reservefonds creëren en beheren. De hoogte van deze reserve zal wettelijk geregeld gaan worden. Het wetsvoorstel is dat er per 1 juli 2016 minimaal 0,05% van de herbouwwaarde in het reservefonds zit. Een VvE die zijn reservefonds vult, op basis van een aantoonbaar, goed werkend meerjarenonderhoudsplan, hoeft niet aan deze eis te voldoen.

7. Het reservefonds blijft altijd in de vereniging. Het deel van de eigenaar is niet verhandelbaar, bij b.v. een overdracht van het appartement en is ook niet terug vorderbaar. Bij een groot reservefonds dient elke eigenaar zijn aandeel op te geven aan de inkomstenbelasting in box 3.

8. Het reservefonds is onderdeel van de begroting en wordt gevoed door de maandelijkse bijdrage. De ALV bepaalt de hoogte van de (maandelijkse) VvE-bijdrage, die elk lid verplicht is te betalen. Bij niet- of achterstallige betaling kan dit verrekend worden bij verkoop van het pand. Bij een eventuele overdracht zal de notaris het bestuur van de VvE vragen naar betalingsachterstand. Veel VvE’s hebben een protocol, waarin de procedure bij betalingsachterstand geregeld is.

9. Een VvE die valt onder het modelreglement van 2006 is verplicht een meerjarenonderhoudsplan(MJOP) te hebben, dat alle onderdelen van het gebouw omvat, die onderhouden of op termijn vervanging behoeven. Denk hierbij aan lift, hydrofoor, dak, etc.

10. De VvE kan besluiten of besloten hebben, middels de ALV, dat het beheer geheel of gedeeltelijk wordt uitbesteed aan, bijvoorbeeld, een beheermaatschappij. Men kan alleen het administratieve deel of het technische gedeelte uitbesteden, maar eventueel ook alle onderdelen van de VvE.

11. Een VvE kan andere zaken vastgelegen in het Huishoudelijk reglement. Hierin staan de afspraken, die de leden in een ALV hebben besproken. Meestal staan hier afspraken in over werkzaamheden aan eigen pand, geluidsoverlast, schoonmaak, het houden van huisdieren, het stallen van fietsen, scooters en het parkeren en opladen van boosters, etc.

Op www.eigenhuis.nl/VvE/appartement-kopen/aandachtspunten vindt u een checklist die u behulpzaam kan zijn.