Vragen en Antwoorden Energietransitie

Bannervve2

Vragen en Antwoorden Energietransitie

Vragen over Groenoord en besluitvorming.

Op basis waarvan is Groenoord de 1e wijk die van het gas af moet? Is hier onderzoek aan vooraf gegaan. Waarom Groenoord als eerste?

In 2016 is voor heel Zuid-Holland een warmtetransitie atlas opgesteld. Uit deze atlas volgt dat de Schiedamse wijken Groenoord en Nieuwland zeer kansrijk zijn voor de aanleg van een warmtenet. Ook heeft de gemeenteraad met het klimaatsbeleidplan opdracht gegeven om te onderzoeken of de ‘Leiding over Noord’ benut kan worden om Schiedamse wijken van duurzame warmte te voorzien. Groenoord en Nieuwland zijn bijzonder kansrijk voor een warmtenet vanwege de hoge woningdichtheid, de nabijheid van de warmtetransportleiding en het gegeven dat Woonplus zeer veel woningen in de wijken bezit. Bij het aangaan van de Intentieovereenkomst ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ is gekozen om voor deze wijken de alternatieven voor aardgas nader te onderzoeken.

We gaan ervan uit dat Woonplus Schiedam voor al hun woningen is bezig is om deze aan te sluiten op het warmtenet; ze zijn het aan het onderzoeken. Er wordt gesproken over alle woningen in Groenoord. Betekent dit, dat ook de woningen die niet van Woonplus zijn hieronder vallen. Zo niet: kunnen we dan meeliften en hoe worden we hier dan over geïnformeerd?

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle woningen in Groenoord van het gas af gaan. Dus niet alleen de woningen van Woonplus. Omdat een warmtenet voor alle woningen in Groenoord de meest voordelige optie is voor duurzame warmte kunnen de investeringskosten in het warmtenet door een groot aantal aansluitingen worden gedeeld. Op dit moment wordt verkend hoe VvE’s kunnen meeliften op de aanbesteding van Woonplus voor de maatregelen die aan de woningen moeten worden getroffen.

Als je als VvE nog niet gelijk op het warmtenet wil of kan, ligt de aansluiting dan klaar om later evt. op aangesloten te worden?

Mocht een VvE nog niet willen of kunnen aansluiten dan zal een latere aansluiting in beginsel mogelijk zijn, mits dit voor 2030 plaatsvindt. Om voor iedereen de kosten zo laag mogelijk te houden, is het wenselijk dat de complexen volgens een nog vast te stellen planning worden aangesloten op het warmtenet. Omdat deze planning nog moet worden vastgesteld, is het nu nog niet duidelijk welke flats wanneer worden aangesloten. Als blijkt dat veel flats pas later willen aansluiten dan voorzien in de planning, zal dit leiden tot hogere kosten voor iedereen. Dat komt omdat het dan langer duurt totdat de volledige capaciteit van het warmtenet in wijk wordt benut. De kosten van het aanleggen van het warmtenet moeten dan over een langere periode door minder mensen worden gedeeld.

Is er met zekerheid te stellen dat er continuïteit zal bestaan van deze warmtelevering, gezien eerdere problemen elders (stoppen warmtelevering wegens een slecht verdienmodel).

In contracten met Eneco zullen afspraken gemaakt worden over leveringszekerheid.

Kunt u al een tijdpad aangeven over de aanleg van de warmteleiding naar de hoogbouw Groenoord?

We gaan ervan uit dat de eerste complexen in 2021 kunnen worden aangesloten en dat in 10 jaar de hele wijk is aangesloten op het warmtenet of een alternatieve oplossing heeft gekozen voor gas. We verwachten dat hier in de eerste helft van 2019 meer informatie over beschikbaar is en zullen hier dan over communiceren.

Wat staat er allemaal in de intentieverklaring?

De intentieverklaring informatie kunt u vinden op de website: https://schiedamduurzaam.nl/schiedamse-wijken-groenoord-en-nieuwland-voorop-naar-duurzamewarmte/intentieverklaring-groenoord-en-nieuwland-op-duurzame-warmte/

Stel bijna heel Groenoord zit aangesloten op het warmtenet. 1 of 2 appartementencomplexen niet. Wanneer worden die complexen afgesloten van het gas? Pas als de complete gaskraan overal in Nederland (of Zuid Holland of Schiedam) dicht gaat of direct als in principe heel Groenoord aan het warmtenet zou moeten zitten.

De ambitie is dat heel Groenoord in 2030 van het aardgas af is. Dit willen we bereiken door voor iedereen en dus voor alle appartementencomplexen een aantrekkelijk aanbod te (laten) doen om aan te sluiten op het warmtenet. Als een woningeigenaar of VVE er voor kiest om een alternatieve oplossing te kiezen welke wel voldoende duurzaam is, is dat mogelijk. Op dit moment heeft de gemeente nog geen bevoegdheid om de overgang van gas naar een alternatieve warmtevoorziening af te dwingen. De verwachting is dat deze bevoegdheid wel gaat komen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten daar al dan niet gebruik van te maken.

Technisch/isoleren/juridisch

Op welke termijn zouden wij moeten beginnen met isoleren. Wij hebben “in de wandelgangen” gehoord, dat in beginsel wordt gestart met een watertemperatuur van 90 grd C, maar dat deze zal worden afgebouwd naar 70 grd C. Wat is juist? Wij hebben te maken met koudebruggen.

Uit ons onderzoek blijkt dat voor een onderzochte referentiewoning geen extra isolerende maatregelen hoeven te worden genomen om de woningen comfortabel te verwarmen met 70 graden. Wel zijn er aanpassingen aan de installatie nodig. Ook de referentiewoning kent een aantal koudebruggen. In hoeverre er bij uw flat nog extra moet worden geïsoleerd om deze met 70 graden te kunnen verwarmen moet worden onderzocht. Uit eerder onderzoek blijkt dat een warmtenet voordeliger is vergeleken met andere (alles elektrisch) oplossingen in Groenoord. Bij een alles elektrisch oplossing moeten de woningen voordat zij kunnen overschakelen naar een gasloze verwarming (bijvoorbeeld een warmtepomp) vergaand geïsoleerd worden om comfortabel en betaalbaar de woning te kunnen verwarmen. Door deze vergaande isolatie zijn de investeringskosten vaak hoog. Ook is de aanschaf en onderhoud van een warmtepomp veel duurder dan de aanleg van een warmtenet. Bij een warmtenet met een aanlevertemperatuur van 70 graden is beperkte isolatie voldoende om de woning comfortabel en betaalbaar te verwarmen. Als huiseigenaar kunt u na aansluiting op het warmtenet in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden alsnog verdergaand of extra isoleren om de warmtevraag van uw woning te verlagen. Het extra isoleren kan elke VVE naar eigen inzicht en tijdspad uitvoeren. Extra isoleren is een welkome bijdrage aan het terugdringen van uw warmtevraag en leidt tot minder CO2-uitstoot. Kosten hiervan wegen echter niet altijd op tegen de besparing op uw energiekosten. Het is verstandig om een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen wanneer u tijdens groot onderhoud gaat isoleren. Het Servicepunt helpt u verder en er is een stimuleringspremie van € 300,- beschikbaar.

Hoe gaat het met vervanging van de geisers? Hoe gaat het met warm water?

Met de overstap naar een warmtenet is verwarming en warm water te realiseren.

Wij hebben een appartementencomplex uit 2009 met 26 goed geïsoleerde woningen. Wat adviseert u ons als VvE?

Dit is vergelijkbaar met een van onze referentiewoningen. Ook hier geldt dat als alternatief voor aardgas het aansluiten op het warmtenet tot de laagste kosten leidt. Omdat dit goed geïsoleerde woningen zijn, is dit een andere situatie dan bij oudere flatwoningen. Neem contact op met het servicepunt om de mogelijkheden te bespreken.

Het risico dat hoogtemperatuurnetten is dat weinig mensen gaan isoleren. Hoe kan de gemeente dit stimuleren?

Woningeigenaren worden gestimuleerd om hun woning te isoleren (in combinatie met groot onderhoud aan de woning). Hiervoor zijn al financieringsmogelijkheden via het Servicepunt Woningverbetering Schiedam.

Kan de planvorming rond het warmtenet worden gecombineerd met schone opwek, bijv. grootschalig, van zonne-energie.

Het aanbrengen van zonnepanelen is geen onderdeel van de planvorming rondom het warmtenet maar kan per VvE uitstekend gelijktijdig worden gerealiseerd. Het staat de VvE vrij om zonnepanelen op het dak aan te leggen en/of deze te combineren met de aansluiting op het warmtenet. Deze besluitvorming en -neming geschiedt in eigen beheer door de VvE. Een logisch moment om zonnepanelen aan te schaffen is tijdens onderhoud aan het dak.

Kunt u ons vertellen welke temperatuur het water heeft wat door u wordt geleverd om de 240 appartementen in een gebouw te verwarmen?

Woonplus en/of gemeente worden niet de leverancier van warmte. Eneco als eigenaar van de Leiding over Noord is de meest voor de hand liggende leverancier van warmte. Dit is onder andere de conclusie van de marktverkenning die door de gemeente/Woonplus/Provincie is uitgevoerd. Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd met Eneco gaan we ervan uit dat de aanvoertemperatuur van het water in het begin maximaal 90 graden kan zijn. Dat wordt afgebouwd naar 70 graden. Daarom hebben we in alle onderzoeken die zijn uitgevoerd rekening gehouden met een aanvoertemperatuur van 70 graden. Ook direct aansluiten met 70 graden is een mogelijkheid. Op dit moment is er nog geen inzicht óf en zo já welke verschillende tarieven voor de verschillende aanvoertemperaturen worden gevraagd.

Is er een goed plan over alle leidingen die in de grond liggen? Wie gaat kosten van fouten betalen?

Alle informatie over de ligging van kabels en leidingen in de grond wordt beheerd door de KLIC en valt onder de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ziet toe op de handhaving van deze wet.

Bij WKO-opslag. Hoe zit het juridisch v.w.b. de warmte/koude in de grond als bijv. de buren ook WKO willen toepassen?

Dit is een vraag voor VvE-Belang. Mogelijk hebben zij het goede antwoord.

Kosten

Wie gaat er voor de kosten opdraaien als de eigenaar er gewoonweg geen financiële middelen voor heeft?

Het is de intentie om goedkope leningen aan te bieden waarmee de investeringen kunnen worden betaald. De maandelijkse lasten als gevolg van deze lening worden geheel of grotendeels gecompenseerd door lagere energiekosten.

De suggestie dat geld geleend gegenereerd zou kunnen worden door verkoop van de grond naar erfpacht. Wat als de grond al in erfpacht is.

Geld genereren door de grond te verkopen aan de gemeente en later weer terug te kopen is een van de mogelijkheden die bij grondgebonden woningen landelijk onderzocht wordt. Banken zijn hier (nog) geen voorstander van, omdat het onderpand van de hypotheek minder waard wordt. Het is echter een breed gedragen wens om gebouwgebonden te kunnen financieren om niet alleen de zittende eigenaar voor alle kosten te laten opdraaien. Bij een VvE-lening is er al sprake van een gebouwgebonden financiering.

Komt er tijdens de discussie over de rechtsongelijkheid aangaande de BTW die door de particuliere huiseigenaar over de aanschaf van zonnepanelen teruggevorderd kan worden en door de VvE’s niet, nog aandacht voor die VvE’s die al zonnepanelen op hun dak hebben? M.a.w. zou het mogelijk zijn om dan met terugwerkende kracht deze BTW terug te vorderen.

Wij moeten u dit antwoord schuldig blijven. Dit speelt op landelijk niveau. Zodra er meer bekend is, zullen wij u daarover verder informeren.

Een onderdeel van de VvE zijn monumenten. Kunt u aangeven wat de subsidiemogelijkheden voor isolatie zijn?

In het MJOP kunnen specifieke eisen aan de isolatie gesteld worden. Belangrijk is om met de afdeling Monumenten contact te hebben over (subsidie-) mogelijkheden.

De heer Oomen zei dat er geen geld is omdat de overheid op de rem trapt. Hoe moeten we het dan financieren als particulier? Geld lenen om te besparen? Lenen kost geld zegt dezelfde overheid.

Het is de intentie om goedkope leningen aan te bieden waarmee u de investeringen kunnen worden betaald. De maandelijkse lasten als gevolg van deze lening worden geheel of grotendeels gecompenseerd door lagere energiekosten.

Met zonnepanelen gaat de WOZ-waarde omhoog?

Investeringen in zonnepanelen op het dak hebben, zolang de landelijke discussie loopt, geen invloed op de woz waarde.

Subsidie is geen gratis geld. Betaalt iedereen? Gaat dan de belasting omhoog?

Subsidie vanuit de rijksoverheid wordt bekostigd vanuit de inkomsten van het Rijk. Dat zijn inderdaad voor een groot deel belastingbetalers. Wij hebben geen invloed óf en hoeveel subsidies worden verstrekt. Dit is een taak van de rijksoverheid. Als de rijksoverheid een subsidiepot ter beschikking stelt, zien gemeente en Woonplus het als hun taak om te proberen een deel van deze subsidie naar Schiedam te krijgen en hiermee bewoners te ontlasten. Zo was er in 2018 een regeling ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. De gemeente Schiedam heeft een aanvraag ingediend om de particuliere eigenaren in Groenoord financieel te kunnen ondersteunen. De aanvraag is helaas niet gehonoreerd. Belangrijkste reden was regionale spreiding. Woonplus ontvangt geen subsidie voor de energietransitie.

Als we het dak isoleren, is dat dan niet vooral voordelig voor de mensen op de bovenste verdieping? Waarom zou de rest van de VvE daaraan meebetalen?

Het dak hoort bij de thermische schil van de woning en hoort bij de gemeenschappelijke delen waar alle eigenaren verantwoordelijk voor zijn.

De reserves van een VvE hebben als bestemming het onderhoud van het gebouw. Dat is niet hetzelfde als bijv. isoleren/ energietransitie. Mag een VvE de reserve voor iets anders uitgeven? Mag een VvE financiële verplichtingen aangaan die buiten de doelstelling van de vereniging vallen, zoals geformuleerd in de splitsingsakte?

Het is verstandig om isolerende maatregelen mee te nemen in het MJOP en aan te merken als regulier onderhoud. Deel twee van de vraag moet nog juridisch getoetst worden.

Als de VvE een lening zou aangaan, hoe gaan we dan om met hypotheken? Het is een extra last op de woning. Hypotheekbank kan problemen maken.

De VvE is een rechtspersoon die een zakelijke lening aangaat. Dit staat los van de individuele hypotheek.

Warmtenet is gekoppeld aan de gasprijs. Gas wordt duurder dus warmte ook. Weg winstberekening.

De maximale warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Dit is geregeld in de Warmtewet. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen, moet de warmteprijs en de gasprijs ontkoppeld worden. Het is de verwachting dat het huidige kabinet de Warmtewet zal herzien waardoor de ontkoppeling in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Daarnaast zijn er voorstellen binnen het Klimaatakkoord om de belasting op gas te verhogen. Daarmee worden alternatieve oplossingen gestimuleerd. Het gasverbruik zal naar verwachting zwaarder belast worden. Kortom, als de warmteprijs en de gasprijs niet meer zijn gekoppeld en de belasting op gas wordt verhoogd zullen de integrale kosten (investeringskosten en gebruikskosten) voor warmte relatief snel vergelijkbaar zijn met de gebruikskosten voor een gasgestookte installatie.

Hoe gaan we oudere bewoners (70/80/90+) overtuigen om te investeren omtrent energiekosten.

Hopelijk willen ouderen meewerken om een leefbare wereld aan hun kinderen en kleinkinderen na te laten. Door te investeren daalt de energielast en stijgt het wooncomfort.

Ik ga ervan uit dat de leiding van het warmtenet tot aan de ingang van een appartementencomplex wordt aangelegd zonder dat de VvE daaraan meebetaalt. De kosten voor de VvE zijn de aanleg in het complex? En de aanpassing van de installaties. In welke gevallen moeten leidingen aangepast worden? In welke gevallen moeten er nieuwe radiatoren komen?

De aanleg van het warmtenet wordt door het netwerkbedrijf gefinancierd. De kosten hiervoor worden verrekend in het warmtetarief en/of een bijdrage in de aansluitkosten. Aanpassing in het complex is voor rekening van de VvE. Het is afhankelijk van het systeem in het complex en de staat waarin de leidingen verkeren of het leidingsysteem moet worden aangepast. Het is sowieso verstandig om de leidingen te isoleren. Het Servicepunt Woningverbetering Schiedam kan u hierin adviseren.

Hulpvragen / samenwerking en overige vragen

Welke inhoud is er dan aan het digitaal loket gekoppeld. Hoe komen wij aan hulp bij financiering en subsidie?

Voor hulp en advies op maat kunt u terecht op het Servicepunt Woningverbetering. Het Servicepunt werkt samen met andere partijen zoals de WoonWijzerWinkel, VvE-Platform en Energiek Schiedam. U kunt contact opnemen en meer informatie vinden u op de website www.servicepuntwoningverbetering.nl.

Gaan we als VvE’s samenwerken bij aankoop van zonnecollectoren, gevels e.d.?

Dat is aan uw VvE. Het Servicepunt kan u de helpende hand bieden. Er zijn ons nog geen initiatieven bekend, maar dat kan veranderen.

Hoe zit het met de flats waar een andere grote partij de eigenaar is? Hoe wordt deze betrokken?

De beheerder van deze flats zijn afgelopen voorjaar al geïnformeerd over het onderzoek om Groenoord aardgasvrij te maken. Komend voorjaar zal nader overleg met hen plaatsvinden.

Hoe doen we dat als bijv de bovenste laag van een flat eigen ketels heeft en de rest centraal verwarmd wordt?

Onderzoeken wat de beste oplossing is ligt voor de hand. Om u verder op weg te helpen kunt u contact opnemen met het servicepuntwoningverbetering.

Is het mogelijk dat de heer Oomen op onze ALV volgend jaar de casus komt toelichten? Wij hebben 58 appartementen waarvan 13 in bezit zijn van een belegger. Dit geeft altijd problemen bij besluitvorming. Het mag natuurlijk ook een andere deskundige zijn.

Die vraag kunnen wij niet beantwoorden, die moet u stellen aan VvE Belang. De adviseurs van het Servicepunt zijn altijd bereid om op de ALV een presentatie te houden. Neem ter voorbereiding ruim voor de ALV contact op met het Servicepunt.

Zou iemand van het servicepunt bereid zijn onze leden te informeren op de ALV in februari 2019? Alle onze 72 appartementen hebben eigen HR-ketels voor warm water en verwarming. De meeste bewoners koken op gas.

Adviseurs van het Servicepunt zijn bereid om op de ALV een presentatie te houden. Neem ter voorbereiding ruim voor de ALV contact op met het Servicepunt.

Als een appartementencomplex met VR-ketels noodgedwongen moet overstappen naar HR-ketels. Wie moet dan voor de kosten opdraaien? De VvE of de eigenaar zelf? Bewoners van de bovenste verdieping zijn al wel overgestapt naar HR-ketels en hebben dit zelf gefinancierd.

Dit is afhankelijk van de afspraken binnen uw VvE. Neem contact op met het Servicepunt om de mogelijkheden te bespreken.

Devider-vveplatform