Nieuwsbrief najaar 2021

 

Nieuwsbrief najaar 2021

–  Waar moet ik op letten vanaf 1 juli 2022 als ik rookmelders ga kopen?

–  Strengere eisen voor warmtepomp en airco

–  Stappenplan voor laadpunten VvE Laden.nl

–  Wet Bestuur Toezicht Rechtspersoon (WBTR)

– Mogen we honden en katten verbieden- SEEH Subsidie uitgebreid

– Compensatie energierekening benadeelt eigenaars zonnepanelen

– Duurzaamheid en Energiebesparing


 

Energiecafés in Oost en Nieuwland.

Tijdens de Nationale Klimaat week organiseert Energiek Schiedam samen met het VvE Platform Schiedam en het Service Punt op woensdag 3 november in het Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79) en woensdag 10 november de VijfMolens (Nieuwe Damlaan 818) kunt u terecht met al uw vragen over energiebesparing en verduurzaming van uw koop huurwoning. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur

Rond 20.00 hebben wij een centrale presentatie.


 

Waar moet ik op letten als ik rookmelders ga kopen?

Je hoeft volgens de wet nergens aan te voldoen met betrekking tot de specifiacties van de rookmelder. De melders moet wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben. Pas dus op met rookmelders van vage merken en te goedkoop zijn. Neem van ons aan: goedkoop is vaak duurkoop met rookmelders.

Je bent niet verplicht om bijvoorbeeld een rookmelder te plaatsen met een 10 jaar batterij of rookmelders aan de stroom te hangen. Een brandmelders met een 1 jaar batterij kan dus ook prima. Ons advies is wel om het meteen goed te doen en rookmelders te kopen met een 10 jaar batterij. Dan ben je 10 jaar lang af van vervelende piepjes midden in de nacht en hoef je geen batterijen meer te wisselen.

Wil je maxximale veiligheid, koop dan draadloos koppelbare melders. Als er dan één afgaat, gaat de rest ook af en hoor je overal in huis dat er rook of brand is.

Wat staat er straks in de wet?

De wet schrijf niet voor welke brandmelder je moet monteren. Er is vanuit de overheid dus niet gekozen om de nieuwe regels voor bestaande huizen straks gelijk te laten lopen met de regelgeving voor nieuwbouw. In nieuwbouw moet een rookmelder zijn aangesloten op 230v/netspanning en voorzien van een back-up batterij. Voor bestaande bouw zijn rookmelders op batterijen al voldoende. Ook geldt de koppeling niet van rookmelders zoals in de nieuwbouw.

In de wet staat in straks dat de verplichting gaat gelden voor bouwlagen met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. Het komt erop neer dat er op elke verdieping een rookmelder worden geplaatst.


 

STRENGERE EISEN VOOR WARMTEPOMP EN AIRCO.

Sinds 1 april jl. gelden strengere geluidseisen voor (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Airco’s en warmtepompen dus. Die mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren.

Het gaat bij de nieuwe eisen om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen. VvE’s mogen een strengere norm stellen omdat 40 dB het maximaal toelaatbare geluidsniveau is. Er is nog een voordeel: fabrikanten zullen meer moeite doen om stillere warmtepompen te ontwikkelen.

Bouwbesluit 2012

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig in werking zal treden. Vaak zal een geluidsmeting op locatie niet nodig zijn omdat u op basis van akoestische berekeningen kunt (laten) nagaan of de installatie voldoet aan de geluidseis.

Daarbij kunt u (of kan de installateur) gebruik maken van een rekentool en de daarbij behorende handleiding.

De geluidseisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (zoals die uit de fabriek komt), want die voldoet niet aan de eis van 40 dB. De eisen gelden voor de installatie bij de woning. Dat betekent dat de warmtepomp of airco op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moet worden afgeschermd.

Tip: laat een gebruiksverklaring opstellen

Voor het plaatsen van een airco of warmtepomp hebt u meestal toestemming nodig van de vergadering van eigenaars (van de VvE) dus. De vergadering kan daaraan ook voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid en onderhoud.

Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde gebruiksovereenkomst. Hierin kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld. Bijvoorbeeld wie zorgt voor de aanleg, het onderhoud, de vervanging en vernieuwing van de aan te brengen zaken en aan welke kwaliteitseisen dienen deze te voldoen. Daarnaast kunnen zaken als toezicht, aansprakelijkheid voor schade en verzekering onderwerpen zijn die in de gebruiksovereenkomst worden geregeld. Ook is het verstandig om een zogeheten kettingbeding op te nemen, waarin wordt bepaald dat de afspraken moeten worden bedongen bij een opvolgende appartementseigenaar. Immers, een opvolgende eigenaar is anders niet gehouden aan de gemaakte afspraken tussen de VvE en de vorige eigenaar.


 

Stappenplan voor laadpunten

Zijn er binnen uw VvE plannen om laadpunten te realiseren voor bewoners die elektrisch rijden? En weet u niet waar te beginnen? Er is hulp in de vorm van een brochure met een stappenplan voor laadpunten.

De brochure op de website is binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ontwikkeld door een aantal partijen, waaronder VvE Belang. In de brochure is in kaart gebracht wat allemaal nodig is om een laadpunt te realiseren. U leest ook wat de slimste aanpak is.

Veel VvE’s zullen blij zijn met het stappenplan, want elektrisch rijden wordt steeds populairder. Daarom krijgen veel VvE-bestuurders de vraag of er een laadpunt kan komen in de eigen parkeergarage of het eigen parkeerterrein. Dat is veelal goedkoper dan laden bij een openbaar laadpunt – als dat al mogelijk is.

Helder stappenplan

De nieuwe brochure op vveladen.nl helpt u op weg. U vindt er een duidelijk stappenplan dat veel houvast biedt. Bijvoorbeeld als u een collectieve laadoplossing voor alle bewoners wilt realiseren. Maar ook als u de realisatie van laadpunten aan de individuele leden wilt overlaten.

In de brochure vindt u o.a. informatie over de kosten, de veiligheid, het gebruiksgemak en de uitbreidbaarheid. Het resultaat: een laadvoorziening voor uw VvE waar elektrisch rijders voordelig, comfortabel en veilig kunnen laden.

Vveladen.nl

De website vveladen.nl wordt gaandeweg gevuld met handige extra informatie. Daarbij kunt u denken aan een overzicht van installateurs, een lijst met vragen & antwoorden en een QuickScan. Daarmee wordt vveladen.nl hét startpunt voor VvE’s die met elektrisch laden aan de slag willen.

De brochure is een uitgave van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Hij is samengesteld in opdracht van RVO, MRA-Elektrisch, de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, en in samenwerking met VvE Belang, Vastgoed Management Nederland en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat.


 

De VvE en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, WTBR.

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren en levert een wettelijke grondslag op voor het instellen van een toezichthoudend orgaan. Maar geldt deze nieuwe regelgeving ook voor VvE’s?

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was een wijziging van art. 2:9 BW opgenomen en een voorstel voor een nieuw art. 2:9a tot en met 2:9c BW. Uit art. 5:124 lid 2 BW vloeit voort dat titel 1 van boek 2 BW van toepassing is op VvE’s met uitzondering van enkele genoemde artikelen. Art. 2:9 BW en de artikelen 2:9a tot en met 2:9c BW zouden dus van toepassing worden op VvE’s.

Echter, in een later stadium is er toch voor gekozen het huidige art. 2:9 BW in stand te laten. Er is namelijk bepleit voor een minder vergaande uniformering van de rechtspersonen in Boek 2 BW. Dit om rechtsvormen verschillend te kunnen blijven behandelen. Het huidige art. 2:9 BW blijft dus in stand en de afzonderlijke bepalingen worden teruggeplaatst in de afzonderlijke delen van Boek 2 BW.

Op basis van de wettekst moet geconcludeerd worden dat de nieuwe regelgeving die uit deze wet voortvloeit, niet van toepassing is op het appartementsrecht. Titel 2 is slechts van toepassing voor zover uitdrukkelijk genoemd in Boek 5 titel 9 BW en dit wetsvoorstel wijzigt Boek 5 BW niet. De voorlopige conclusie moet dan ook zijn dat de nieuwe wetgeving niet van toepassing is op VvE’s.


 

Mogen we honden en katten verbieden?

We willen de bewoners van ons complex verbieden om honden en katten te houden. Dat willen we regelen in het huishoudelijk reglement. Kan dat? Op die vraag geven de juristen van VvE belang antwoord.

Het korte antwoord: dat kan alleen als die regeling is opgenomen in het splitsingsreglement.

In een zaak die diende bij het hof van Den Bosch is het algehele honden- en kattenverbod in het huishoudelijk reglement nietig verklaard. Daarmee volgde het hof een uitspraak van de Hoge Raad.

Het hof stelde allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling kan inhouden omtrent gebruik, beheer en onderhoud. In het huishoudelijk reglement kunnen ook regels van orde over de wijze van feitelijk gebruik worden opgenomen, maar het splitsingsreglement moet daarvoor wel de mogelijkheid bieden.

Een algeheel huisdierenverbod is géén orderegel, en zo’n verbod past dus niet in het huishoudelijk reglement. Het verbod houdt een principiële beperking in van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Zodoende hoort een eventueel algeheel huisdierenverbod uitsluitend thuis in het splitsingsreglement.

Omdat in een andere zaak dezelfde uitspraak is gedaan, lijkt het erop dat deze rechtspraak voortaan zal gelden.


 

SEEH-Subsidie uitgebreid

VvE’s die plannen hebben voor de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s, kunnen subsidie krijgen voor een oplaadpuntenadvies. De subsidie wordt in het kader van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) verstrekt door RVO.nl.

VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid kunnen subsidie aanvragen voor de advieskosten voor het aanleggen van een of meer oplaadpunten.

Let op: het gaat alleen om de advieskosten; niet om de kosten van de aanleg.

Hoe, hoeveel en wanneer?

  • U kunt de subsidie aanvragen vanaf 24 januari 2022. Adviezen die na 5 oktober 2021 zijn aangevraagd, komen in aanmerking voor subsidie.
  • U kunt maximaal 75 % van de kosten aan subsidie ontvangen met een maximum van € 1.500.
  • De sluitingsdatum van de subsidie is 1 oktober 2023.
  • Het ‘subsidieplafond’ is € 900.000. Dat betekent dat er ruimte is voor maximaal 600 subsidietrajecten.
  • Voor het aanvragen van de subsidie klikt u op www.rvo.nl/seeh.

 

Brochure op vveladen.nl

Hebt u plannen voor de aanleg van laadpunten, en weet u niet waar te beginnen?

Op vveladen.nl vindt u een brochure, die is ontwikkeld door een aantal partijen waaronder VvE Belang.

Begeleiding bij realisatie van laadpunten

Wilt u begeleiding bij het gehele traject? Kijk dan op vvelaadloket.nl.

Het oplaadpuntenadvies is altijd maatwerk. Het wordt opgesteld in nauwe samenwerking met het VvE-bestuur en/of de technische c.q. duurzaamheidscommissie. Dit advies biedt u voldoende handvatten om het besluitvormingstraject in te gaan. Alle informatie over de begeleiding bij het hele traject vindt u op vvelaadloket.nl.


 

Kent u nog een VvE die geen lid is van het VvE Platform Schiedam meld hem/haar gratis aan! (graag wel met E-mailadres)

Het VvE Platform Schiedam is er voor en door VvE’s.

NOG GEEN LID! MELD U GRASTIS AAN

Voor informatie: info@vveplatformschiedam.nl .

We helpen u graag.