Bannervve2

Devider-vveplatform

De VvE is een rechtspersoon. De Handelsregisterwet bepaalt, dat rechtspersonen dienen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zo ook de VvE. Naast de gegevens van de VvE worden ook de gegevens van de bestuurder(s) opgenomen. Het is namelijk ook verplicht alle bestuurders in te schrijven. Naast het inschrijven van de bestuurder(s) is het ook mogelijk een gevolmachtigde in te schrijven, bijvoorbeeld de beheerder.

Er is een uitzondering op de verplichte inschrijving:

Als u een splitsingsakte hebt van vóór 1 december 1972 én hierin en in de eventuele aanvullingen geen Vereniging van Eigenaren wordt genoemd, dan bent u niet verplicht om in te schrijven. Een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kunt u op vrijwillige basis inschrijven in het Handelsregister.

Splitsingen van voor 1972.

Splitsingen die dateren van voor 1972 waarbij geen VvE bij de akte van splitsing is opgericht, worden voortaan voor de inschrijfplicht in het Handelsregister buiten beschouwing gelaten.

Voor 1972 was oprichting van een VvE optioneel. Is hiervoor in de splitsingsakte destijds wel gekozen, dan is de vereniging ook inschrijving plichtig.

Is later wel voor een vereniging gekozen, maar is deze niet bij notariële akte opgericht, dan is inschrijving wel mogelijk maar niet verplicht.